Home AJUNTAMENT AJUNTAMENT/ Ple Extraordinari 28 desembre 2018
AJUNTAMENT/ Ple Extraordinari 28 desembre 2018

AJUNTAMENT/ Ple Extraordinari 28 desembre 2018

0
0

• PLE NÚMERO 16

En compliment del que es disposa en l’article 46.2.b) i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 78.2 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, vos convoque a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del pròxim divendres dia 28 de desembre a les 17 hores, per tractar el següent:

• ORDE DEL DIA

1. Exp. P-156/18.- Cessió a la Generalitat Valenciana de la parcel•la sítia en Av. Luís Suñer, de 2.503 m2, per a dotació d’aparcament del futur Palau de Justícia.
2. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles per a l’exercici 2019.
3. Moció del Grup municipal del Partit Popular per què s’incloguen en els pressupostos de 2019 indemnitzacions per a damnificats per les inundacions del passat 16 de novembre de 2018.
4. Exp. 7681/2018.- Modificació de la relació de llocs de treball per a l’exercici 2019.
5. Exp. 2019-1. Aprovació inicial del Pressupost general de l’Ajuntament d’Alzira per a l’exercici 2019.
Atentament,

Alzira, 21 de desembre de 2018

L’ALCALDE

Diego Gómez i Garcia•

• PLENO NÚMERO 16

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.2.b) y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 78.2 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, le convoco a la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento del próximo viernes día 28 de diciembre a las 17 horas, para tratar el siguiente:

• ORDEN DEL DÍA

1. Exp. P-156/18.- Cesión a la Generalitat Valenciana de la parcela sita en Av. Luís Suñer, de 2.503 m2, para dotación de aparcamiento del futuro Palacio de Justícia.
2. Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el ejercicio 2019.
3. Moción del Grupo municipal del Partido Popular para que se incluyan en los presupuestos de 2019 indemnizaciones para damnificados por las inundaciones del pasado 16 de noviembre de 2018.
4. Exp. 7681/2018.- Modificación de la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2019.
5. Exp. 2019-1. Aprobación inicial del Presupuesto general del Ajuntament d’Alzira para el ejercicio 2019.
Atentamente,

Alzira, 21 de diciembre de 2018
EL ALCALDE

Diego Gómez i Garcia

ACADEMIA DANIEL MATALLIN
DITREVI administrador finca

dejanos tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies