Home AJUNTAMENT AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 17
AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 17

AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 17

0
4

En compliment del que es disposa en l’article 46 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 78.1 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, vos convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del pròxim dimarts dia 30 d’octubre a les 19 hores, per tractar el següent:

ORDE DEL DIA

ALZISAN Ecologico y tradicional

Lectura del manifest de condemna per les morts produïdes com a conseqüència de la violència de gènere.

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes anteriors del dies 25 de setembre, 15 i 19 d’octubre de 2019.

Dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària.

CULTURA

Exp. 6610/2019.- Proposta de l’Alcaldia d’aprovació d’una Moció dels grups polítics municipals, en relació a la declaració d’alcaldes de Ciutats Amigues de la Infància de Colònia, amb motiu del dia 20 de novembre, Dia Internacional de la Infància i 30 aniversari de la Convenció sobre els Drets dels Xiquets.

Exp. 6678/2019.- Moció del grup polític municipal del PP per a instar a no col•laborar, subvencionar, convenir o ajudar econòmicament a ninguna associació, institució o fundació que defense o propugne directament o indirectament el procés secessionista català.

Exp. 6680/2019.- Moció del grup polític municipal de Ciudadanos (Cs) sobre dotació de dispositius per a evitar l’asfíxia per les entravessades de gola als centres educatius de la nostra ciutat que no en tinguen.

Exp. 6679/2019.- Moció del polític municipal de Ciudadanos (Cs) per una fira accessible i inclusiva sense llums ni sons.

FUNCIÓ PÚBLICA

Exp. 345/2019.- Modificació de la Borsa de Servicis Extraordinaris de la Policia Local per a l’exercici 2019.

GESTIÓ DEL TERRITORI

Exp. 6663/19.- Actualització de dades del Directori i membres del CECOPAL del Pla Territorial Municipal Davant d’Emergències d’Alzira.

INTERVENCIÓ

Exp. 2019-53-1100. Modificació de crèdits número 53/19 del Pressupost general, per transferències de crèdits de distinta àrea de gasto.

Exp. 2019-68. Dació de compte de la informació remesa al Ministeri d’Hisenda corresponent al tercer trimestre de 2019.

Exp. 2019-121. Aprovació de la Instrucció de fiscalització prèvia limitada de gasto i ingressos i la seua posterior fiscalització plena per tècniques de mostreig i auditoria en l’Ajuntament d’Alzira.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Exp. 4847/2019. Constitució del Consell de Participació Ciutadana.

POLICIA LOCAL

Exp. 2604/2018.- Dació de compte de la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Roig i felicitació pública als agents de la Policia Local que rescataren una dona de l’incendi d’un habitatge del carrer Colón.

Exp. 514/2019.- Dació de compte de la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Roig i felicitació pública als agents de la Policia Local que actuaren en l’incendi de la residència de persones majors Solimar.

SERVEIS PÚBLICS

Moció del grup polític municipal Ciudadanos per a incloure una parada del bus urbà en el Racó i la millora de l’espai existent.

SERVEIS SOCIALS

Exp. 6508/2019.- Proposta d’aprovació de l’addenda quarta al Conveni de col•laboració entre la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) i l’Ajuntament d’Alzira per a la gestió del Projecte Riu en l’anualitat 2019, i per a la formació Acció d’Agents de Salut Base Comunitària per a la promoció de la salut en el barri de l’Alquerieta d’Alzira.

TRESORERIA

Dació de compte de l’informe de Tresoreria sobre morositat i període mitjà de pagament del tercer trimestre de 2019.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

Atentament,

Alzira, 25 d’octubre de 2019

L’ALCALDE:
Diego Gómez i Garcia

PLENO NÚMERO 17

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 78.1 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, le convoco a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del próximo miércoles día 30 de octubre a las 19 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Lectura del manifiesto de condena por las muertes producidas como consecuencia de la violencia de género.

Lectura y aprobación de los borradores de las actas anteriores de los días 25 de septiembre, 15 y 19 de octubre de 2019.

Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local y de los decretos de la Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria.

CULTURA

Exp. 6610/2019.- Propuesta de Alcaldía de aprobación de una Moción de los grupos políticos municipales, en relación a la declaración de alcaldes de Ciudades Amigas de la Infancia de Colonia, con motivo del día 20 de noviembre, Día Internacional de la Infancia y 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Exp. 6678/2019.- Moción del grupo político municipal del PP para instar a no colaborar, subvencionar, convenir o ayudar económicamente a ninguna asociación, institución o fundación que defienda o propugne directamente o indirectamente el proceso secesionista catalán.

Exp. 6680/2019.- Moción del grupo político municipal de Ciudadanos (Cs) sobre dotación de dispositivos para evitar la asfixia por los atragantamientos en los centros educativos de nuestra ciudad que no lo tengan.

Exp. 6679/2019.- Moción del grupo político municipal de Ciudadanos (Cs) por una feria accesible e inclusiva sin luces ni sonidos.

FUNCIÓN PÚBLICA

Exp. 345/2019.- Modificación de la Bolsa de Servicios Extraordinarios de la Policía Local para el ejercicio 2019.

GESTIÓN DEL TERRITORIO

Exp. 6663/19.- Actualización de datos del Directorio y miembros del CECOPAL del Plan Territorial Municipal Frente a Emergencias de Alzira.

INTERVENCIÓN

Exp. 2019-53-1100. Modificación de créditos número 53/19 del presupuesto general, por transferencias de créditos de distinta área de gasto.

Exp. 2019-68. Dación de cuenta de la información remitida al Ministerio de Hacienda correspondiente al tercer trimestre de 2019.

Exp. 2019-121. Aprobación de la Instrucción de fiscalización previa limitada de gastos e ingresos y su posterior fiscalización plena por técnicas de muestreo y auditoría en el Ajuntament d’Alzira.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Exp. 4847/2019. Constitución del Consejo de Participación Ciudadana.

POLICÍA LOCAL

Exp. 2604/2018. Dación de cuenta de la concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo y felicitación pública a los agentes de la Policía Local, que rescataron una mujer del incendio de una vivienda de la calle Colón.

Exp. 514/2019. Dación de cuenta de la concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo y felicitación pública a los agentes de la Policía Local, que actuaron en el incendio de la residencia de personas mayores Solimar.

SERVICIOS PÚBLICOS

Moción del grupo político municipal Ciudadanos para incluir una parada del bus urbano en el Racó y la mejora del espacio existente.

SERVICIOS SOCIALES

Exp. 6508/2019.- Propuesta de aprobación de la adenda cuarta al Convenio de colaboración entre la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO) y el Ajuntament d’Alzira para la gestión del Proyecto Riu en la anualidad 2019, y para la formación Acción de Agentes de Salud Base Comunitaria para la promoción de la salud en el barrio de la Alquerieta de Alzira.


TESORERÍA

Dación de cuenta del informe de Tesorería sobre morosidad y período medio de pago del tercer trimestre de 2019.

Despacho extraordinario.

Ruegos y preguntas.

Atentamente,

Alzira, 25 de octubre de 2019

EL ALCALDE:
Diego Gómez i Garcia

Ingresa tu comentario Comment(4)

  1. Pingback: sildenafil
  2. Pingback: free viagra

Comentarios Cerrados.