Home AJUNTAMENT AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 19
AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 19

AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 19

0
6

En compliment del que es disposa en l’article 46 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 78.1 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, vos convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del pròxim dimecres dia 27 de novembre a les 19 hores, per tractar el següent:

ORDE DEL DIA

ALZISAN Ecologico y tradicional
 1. Lectura del manifest de condemna per les morts produïdes com a conseqüència de la violència de gènere.
 2. Lectura i aprovació dels esborranys de les actes anteriors del dies 30 d’octubre i 20 de novembre de 2019.
 3. Dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària.
  SERVEIS SOCIALS
 4. Exp.- 7255/2019.- Sol•licitud de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats d’Alzira, d’adhesió de l’Ajuntament d’Alzira a la petició d’implantació d’un punt de trobada familiar en la ciutat d’Alzira.
 5. Exp. 7168/2019.- Proposta d’Alcaldia d’aprovació d’una moció pels grups polítics municipals sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.
  CULTURA
 6. Exp. 5836/2019.- Aprovació inicial de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Alzira.
 7. Exp. 7299/2019.- Moció del grup polític municipal del PP en defensa de les llibertats educatives consagrades en la Constitució.
  GESTIÓ DEL TERRITORI
 8. Exp. 7167/2019.- Proposta de l’Asociació Valenciana d’Agricultors de data 13-11-2019, sobre mesures de suport al sector agrari valencià.
 9. Exp. 7191/2019.- Moció del grup municipal VOX, de data 15 de novembre de 2019, sobre mesures de suport al sector agrari valencià.
 10. Exp. 7304/2019.- Moció del grup municipal Popular, de data 13 de novembre de 2019, sobre fixació dels preus agraris pels productors.
 11. Exp. 7305/2019.- Moció del grup municipal Ciudadanos, de data 15 de novembre de 2019, sobre adquisició i instal•lació d’una bàscula pública.
 12. Exp. 1094/19.- Aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU/2002 UCG-2 SVA (gasolinera av. Lluís Suñer).
 13. Exp. 816/19.- Aprovació definitiva de la modificació de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana d’Alzira 2002 i Plans Parcials (PPR03-Hort de Galvanyó, PPR12-El Racó, PPR16-Santa Marina II, PPR10-Tulell i PPI11-El Pla).
  IDEA
 14. Moció presentada pel Grup Popular de l‘Ajuntament d’Alzira relativa al Pla d’ocupació específic per a joves amb diversitat funcional, intel•lectual i psíquica.
  INTERVENCIÓ
 15. Exp. 2019-146. Dació de compte de l’informe sobre el càlcul del cost efectiu dels serveis locals corresponent a l’exercici 2018.
 16. Exp. 2019.152. Regularització dels comptes comptables 210 “terrenys i bens naturals”, 211 “construccions”, 240 “PMS terrenys” i 241 “PMS construccions”.
  POLICIA LOCAL
 17. Exp. 2143/2018.- Dació de compte de la concessió de Felicitació Pública als agents de la Policia Local, que van evitar el suïcidi d’un home, el dia 22 de març de 2018.
 18. Moció del grup polític municipal del Partit Popular sobre habilitació del gir a l’esquerra des de l’avinguda Sants Patrons a la plaça Major.
  SERVEIS PÚBLICS
 19. Exp. 7290/2019. Revisió de preus del contracte de servei municipal de transport públic urbà de viatgers en la ciutat d’Alzira.
 20. Exp. 7293/2019. Continuïtat de les targetes socials en el servei municipal de transport públic urbà de viatgers en la ciutat d’Alzira per a l’any 2020.
 21. Despatx extraordinari.
 22. Precs i preguntes.
  Atentament,

L’ALCALDE

Diego Gómez i Garcia

PLENO NÚMERO 19

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 78.1 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, le convoco a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del próximo miércoles día 27 de noviembre a las 19 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

 1. Lectura del manifiesto de condena por las muertes producidas como consecuencia de la violencia de género.
 2. Lectura y aprobación de los borradores de las actas anteriores de los días 30 de octubre y 20 de noviembre de 2019.
 3. Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local y de los decretos de la Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria.
  SERVICIOS SOCIALES
 4. Exp. 7255/2019.- Solicitud del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira, de adhesión del Ajuntament d’Alzira a la petición de implantación de un punto de encuentro familiar en la ciudad de Alzira.
 5. Exp.- 7168/2019.- Propuesta de Alcaldía de aprobación de una Moción por los grupos políticos municipales sobre el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
  CULTURA
 6. Exp. 5836/2019.- Aprobación inicial de la Ordenanza General de Subvenciones del Ajuntament d’Alzira.
 7. Exp. 7299/2019.- Moción del grupo político municipal del PP en defensa de las libertades educativas consagradas en la Constitución.
  GESTIÓN DEL TERRITORIO
 8. Exp. 7167/2019.- Propuesta de la Asociación Valenciana de Agricultores de fecha 13-11-2019, sobre medidas de apoyo al sector agrario valenciano.
 9. Exp. 7191/2019.- Moción del grupo municipal VOX, de fecha 15 de noviembre de 2019, sobre medidas de apoyo al sector agrario valenciano.
 10. Exp. 7304/2019.- Moción del grupo municipal Popular, de fecha 13 de noviembre de 2019, sobre fijación de los precios agrarios por los productores.
 11. Exp. 7305/2019.- Moción del grupo municipal Ciudadanos, de fecha 15 de noviembre de 2019, sobre adquisición e instalación de una báscula pública.
 12. Exp. 1094/19.- Aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU/2002 UCG-2 SVA (gasolinera av. Luis Suñer).
 13. Exp. 816/19.- Aprobación definitiva de la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Alzira 2002 y Planes Parciales (PPR03-Huerto de Galvañón, PPR12-El Racó, PPR16-Santa Marina II, PPR10-Tulell y PPI11- El Pla).
  IDEA
 14. Moción presentada por el Grupo Popular del Ajuntament d’Alzira relativa al Plan de ocupación específico para jóvenes con diversidad funcional, intelectual y psíquica.
  INTERVENCIÓN
 15. Exp. 2019-146. Dación de cuenta del informe sobre el cálculo del coste efectivo de los servicios locales correspondiente al ejercicio 2018.
 16. Exp. 2019-152. Regularización de las cuentas contables 210 “terrenos y bienes naturales”, 211 “construcciones”, 240 “PMS terrenos” y 241 “PMS construcciones”.
  POLICIA LOCAL
 17. Exp. 2143/2018.- Dación de cuenta de la concesión de Felicitació Pública a los agentes de la Policía Local, que evitaron el suicidio de un hombre, el día 22 de marzo de 2018.
 18. Moción del grupo político municipal del Partido Popular sobre habilitación del giro a la izquierda desde la Avenida Santos Patronos a la Plaza Mayor.
  SERVICIOS PÚBLICOS
 19. Exp. 7290/2019. Revisión de precios del contrato del servicio municipal de transporte público urbano de viajeros en la ciudad de Alzira.
 20. Exp. 7293/2019. Continuidad de las tarjetas sociales en el servicio municipal de transporte público urbano de viajeros en la ciudad de Alzira para el año 2020.
 21. Despacho extraordinario.
 22. Ruegos y preguntas.
  Atentamente
 23. EL ALCALDE

Diego Gómez i Garcia

Ingresa tu comentario Comment(6)

 1. Pingback: viagra
 2. Pingback: buy viagra
 3. Pingback: cialis
 4. Pingback: sildenafil
 5. Pingback: natural viagra

Comentarios Cerrados.