Home AJUNTAMENT AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 3
AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 3

AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 3

0
0

PLE NÚMERO 3En compliment del que es disposa en l’article 46 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 78.1 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, vos convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del pròxim dimecres dia 27 de febrer a les 19 hores, per tractar el següent:

ORDE DEL DIA

1. Lectura del manifest de condemna per les morts produïdes com a conseqüència de la violència de gènere.
2. Lectura i aprovació dels esborranys de les actes anteriors del dies 30 de gener i 6 de febrer de 2019.
3. Dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària.
GESTIÓ DEL TERRITORI
4. Aprovació inicial del projecte d’ordenança municipal reguladora de l’ús i del funcionament de la via verda de l’antic trenet Carcaixent-Dénia.
5. Exp. 5484/18.- Resolució, cancel•lació i arxiu del Programa d’Actuació Integrada Unitat d’Execució «Ràfol».
6. Exp. 5598/18.- Esmena dels requeriments efectuats mitjançant escrit de la Direcció General de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en relació amb el Pla Parcial de millora del Sector PPR01-camí de la Perrera.
INTERVENCIÓ
7. Exp. 2018-96. Dació de compte de la informació remesa al Ministeri d’Hisenda corresponent al quart trimestre de 2018.
8. Exp. 2018-146. Dació de compte del Decret d’Alcaldia número 484, de 21 de febrer de 2019, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost general de l’exercici 2018.
9. Exp. 2019-1-1100. Dació de compte del Decret d’Alcaldia número 482, de 21 de febrer de 2019, pel qual s’aprova la incorporació de romanents de crèdit de 2018 al pressupost general de 2019.
10. Exp. 2019-1-1100. Dació de compte del Decret d’Alcaldia número 483, de 21 de febrer de 2019, pel qual s’aprova la incorporació de romanents de crèdit de 2018 al pressupost general de 2019.
SERVEIS SOCIALS
11. Exp. 7588/2018.- Creació del Consell Municipal per la Igualtat i la Diversitat de l’Ajuntament d’Alzira i aprovació inicial del seu Reglament.
12. Exp. 879/2019.- Moció del grup polític municipal del PP per a combatre l’ocupació il•legal de vivendes, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i béns i la convivència social.
13. Despatx extraordinari.
14. Precs i preguntes.
Atentament,

L’ALCALDE / EL ALCALDE

Diego Gómez i Garcia


PLENO NÚMERO 3

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 78.1 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, le convoco a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del próximo miércoles día 27 de febrero a las 19 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del manifiesto de condena por las muertes producidas como consecuencia de la violencia de género.
2. Lectura y aprobación de los borradores de las actas anteriores de los días 30 de enero y 6 de febrero de 2019.
3. Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local y de los decretos de la Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria.
GESTIÓN DEL TERRITORIO
4. Aprobación inicial del proyecto de Ordenanza Municipal reguladora del uso y del funcionamiento de la vía verde del antiguo trenet Carcaixent-Dénia.
5. Exp. 5484/18.- Resolución, cancelación y archivo del Programa de Actuación Integrada Unitat d’Execució «Rafol».
6. Exp. 5598/18.- Subsanación de los requerimientos efectuados mediante escrito de la Dirección General de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, en relación con el Plan Parcial de mejora del Sector PPR01-camí de la Perrera.
INTERVENCIÓN
7. Exp. 2018-96. Dación de cuenta de la información remitida al Ministerio de Hacienda correspondiente al cuarto trimestre de 2018.
8. Exp. 2018-146. Dación de cuenta del Decreto de Alcaldía número 484, de 21 de febrero de 2019, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto general del ejercicio 2018.
9. Exp. 2019-1-1100. Dación de cuenta del Decreto de Alcaldía número 482, de 21 de febrero de 2019, por el que se aprueba la incorporación de remanentes de crédito de 2018 al presupuesto general de 2019.
10. Exp. 2019-1-1100. Dación de cuenta del Decreto de Alcaldía número 483, de 21 de febrero de 2019, por el que se aprueba la incorporación de remanentes de crédito de 2018 al presupuesto general de 2019.
SERVICIOS SOCIALES
11. Exp 7588/2018.- Creación del Consell Municipal per la Igualtat i la Diversitat de l’Ajuntament d’Alzira y aprobación inicial de su Reglamento.
12. Exp 879/2019.- Moción del grupo político municipal del PP para combatir la ocupación ilegal de viviendas, garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de las personas y bienes y la convivencia social.
13. Despacho extraordinario.
14. Ruegos y preguntas.
Atentamente,

L’ALCALDE / EL ALCALDE

Diego Gómez i Garcia


ACADEMIA DANIEL MATALLIN

dejanos tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies