Home AJUNTAMENT AJUNTAMENT/ Ordre del dia Ple ordinari 22 de maig de 2019
AJUNTAMENT/ Ordre del dia Ple ordinari 22 de maig de 2019

AJUNTAMENT/ Ordre del dia Ple ordinari 22 de maig de 2019

0
0
BEBE AGUA
ESPAI TARONJA

PLE NÚMERO 8

En compliment del que es disposa en l’article 46 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 78.1 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, vos convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del pròxim dimecres dia 22 de maig a les 19 hores, per tractar el següent:

ORDE DEL DIA

 1. Ratificació del decret d’alcaldia núm. 1198/2019, de 15 de maig, sobre modificació del dia i hora de celebració de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament i del dia i hora de les Comissions Informatives del mes de maig de 2019.
 2. Lectura del manifest de condemna per les morts produïdes com a conseqüència de la violència de gènere.
 3. Lectura i aprovació dels esborranys de les actes anteriors del dies 24 i 30 d’abril de 2019.
 4. Dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària.
  GESTIÓ DEL TERRITORI
 5. Exp. 2321/17.- Assumpció de la titularitat, manteniment, conservació i, si escau, explotació dels serveis i elements urbans inclosos en l’obra “Condicionament de la travessia del polígon industrial Carretera d’Albalat (Alzira) fase I”, executada per la Diputació de València.
 6. Exp. 3852/18.- Dació de compte de l’Homologació del Pla Territorial Municipal davant d’emergències d’Alzira per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.
 7. Exp. 3310/19.- Donar conformitat i exposició pública del projecte d’obres de captació dels barrancs del Respirall, Fosc, García María i Camí de l’Arena.
  GESTIÓ TRIBUTÀRIA
 8. Modificació de l’annex de preus públics d’aplicació a les instal•lacions de la piscina municipal.
  INTERVENCIÓ
 9. Exp. 2018-146. Dació de compte de la informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre la liquidació del pressupost general de l’exercici 2018.
 10. Exp. 2019-68. Dació de compte de la informació remesa al Ministeri d’Hisenda corresponent al primer trimestre de 2019.
 11. Exp. 2019-22-1100. Modificació de crèdits número 22/19 del pressupost general, per transferències de crèdits.
  TRESORERIA
 12. Dació de compte de l’informe de Tresoreria sobre morositat i període mitjà de pagament del primer trimestre de 2019.
 13. Despatx extraordinari.
 14. Precs i preguntes.
  Atentament,

L’ALCALDE

Diego Gómez i Garcia

PLENO NÚMERO 8

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 78.1 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, le convoco a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del próximo miércoles día 22 de mayo a las 19 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

 1. Ratificación del decreto de Alcaldía núm. 1198/2019, de 15 de mayo, sobre modificación del día y hora de celebración de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento y del día y hora de las Comisiones Informativas del mes de mayo de 2019.
 2. Lectura del manifiesto de condena por las muertes producidas como consecuencia de la violencia de género.
 3. Lectura y aprobación de los borradores de las actas anteriores de los días 24 y 30 de abril de 2019.
 4. Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local y de los decretos de la Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria.
  GESTIÓN DEL TERRITORIO
 5. Exp. 2321/17.- Asunción de la titularidad, mantenimiento, conservación y en su caso explotación de los servicios y elementos urbanos incluidos en la obra acondicionamiento de la travesía del polígono industrial Carretera de Albalat (Alzira) fase I, ejecutada por la Diputación de Valencia.
 6. Exp. 3852/18.- Dación cuenta de la Homologación del Plan Territorial Municipal ante las emergencias de Alzira, por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Valenciana.
 7. Exp. 3310/19.- Dar conformidad y exposición pública del proyecto de obras de captación de los barrancos del Respirall, Fosc, García María y Camí de l’Arena.
  GESTIÓN TRIBUTARIA
 8. Modificación del anexo de precios públicos de aplicación a las instalaciones de la piscina municipal.
  INTERVENCIÓN
 9. Exp. 2018-146. Dación de cuenta de la información remitida al Ministerio de Hacienda sobre la liquidación del presupuesto general del ejercicio 2018.
 10. Exp. 2019-68. Dación de cuenta de la información remitida al Ministerio de Hacienda correspondiente al primer trimestre de 2019.
 11. Exp. 2019-22-1100. Modificación de créditos número 22/19 del presupuesto general, por transferencias de créditos.
  TESORERÍA
 12. Dación de cuenta del informe de Tesorería, sobre morosidad y período medio de pago del primer trimestre de 2019.
 13. Despacho extraordinario.
 14. Ruegos y preguntas.
  Atentamente, EL ALCALDE

Diego Gómez i Garcia

dejanos tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies