Home AJUNTAMENT AJUNTAMENT/ Ordre del dia Ple ordinari 24 d’abril de 2019
AJUNTAMENT/ Ordre del dia Ple ordinari 24 d’abril de 2019

AJUNTAMENT/ Ordre del dia Ple ordinari 24 d’abril de 2019

0
0

PLE NÚMERO 6

En compliment del que es disposa en l’article 46 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 78.1 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, vos convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del pròxim dimecres dia 24 d’abril a les 19 hores, per tractar el següent:

ORDE DEL DIA

 1. Ratificació del decret d’alcaldia núm. 956/2019, de 16 d’abril, sobre modificació del dia i hora de celebració de les sessions ordinàries de les Comissions Informatives del mes d’abril de 2019.
 2. Lectura del manifest de condemna per les morts produïdes com a conseqüència de la violència de gènere.
 3. Lectura i aprovació dels esborranys de les actes anteriors del dies 27 de març i 1 d’abril de 2019.
 4. Dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària.
  CONTRACTACIÓ
 5. Exp. 374/19. Adjudicació de l’expedient de contractació de l’explotació del bar del Camp d’Esports de Venècia, de propietat municipal.
  CULTURA
 6. Exp. 1139/2019.- Aprovació inicial del Reglament d’Ús de la Biblioteca Pública Municipal d’Alzira.
  GESTIÓ DEL TERRITORI
 7. Exp. 7789/2018.- Inici de la tramitació urbanística de la modificació del Pla General/2002 DEL-4/SQE-DOC-4 A DLS-2/PQA-2 (APARCAMENT DE LA SEU JUDICIAL).
 8. Exp. 816/2019.- Inici de la tramitació urbanística de la modificació de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana d’Alzira/2002 i Plans Parcials (PPR03-Hort de Galvanyó, PPR12-El Racó, PPR16- Santa Marina II, PPR10-Tulell i PPI11-El Pla).
 9. Exp. 1094/2019.- Inici de la tramitació urbanística de la modificació del Pla General/2002 UCG-2 SVA (GASOLINERA AV. LLUÍS SUÑER).
  IDEA
 10. Exp. 24/19 Renovació del conveni entre Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació i l’Ajuntament d’Alzira per a la prestació conjunta de serveis d’intermediació laboral per mitjà del servei Punt Labora.
  SECRETARIA
 11. Exp. 361/2019 (S-002/19). Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 d’abril de 2019, sobre la designació de llocs per a la col•locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles en pals i fanals, i locals per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral. Eleccions Locals i Europees 26-05-19.
 12. Exp. 2270/2015 (S-060/15). Comptabilitat de l’assignació econòmica dels grups polítics municipals exercici 2019.
 13. Despatx extraordinari.
 14. Precs i preguntes.
  Atentament,

L’ALCALDE

PREMIS LITERARIS CIUTAT D’ALZIRA 2019 lateral

Diego Gómez i Garcia

PLENO NÚMERO 6

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 78.1 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, le convoco a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del próximo miércoles día 24 de abril a las 19 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

 1. Ratificación del decreto de Alcaldía núm. 956/2019, de 16 de abril, sobre modificación del día y hora de celebración de las sesiones ordinarias de las Comisiones Informativas del mes de abril de 2019.
 2. Lectura del manifiesto de condena por las muertes producidas como consecuencia de la violencia de género.
 3. Lectura y aprobación de los borradores de las actas anteriores de los días 27 de marzo y 1 de abril de 2019.
 4. Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local y de los decretos de la Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria.
  CONTRATACIÓN
 5. Expte. 374/19. Adjudicación del expediente de contratación de la explotación del bar del Campo de Deportes de Venecia, de propiedad municipal.
  CULTURA
 6. Exp. 1139/2019.- Aprobación inicial del Reglamento de Uso de la Biblioteca Pública Municipal de Alzira.
  GESTIÓN DEL TERRITORIO
 7. Exp. 7789/2018.- Inicio de la tramitación urbanística de la modificación del Plan General/2002 DEL-4/SQE-DOC-4 A DLS-2/PQA-2 (APARCAMIENTO DE LA SEDE JUDICIAL).
 8. Exp. 816/2019.- Inicio de la tramitación urbanística de la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Alzira/2002 y Planes Parciales (PPR03-Huerto de Galvañón, PPR12-El Racó, PPR16- Santa Marina II, PPR10-Tulell i PPI11-El Pla).
 9. Exp. 1094/2019.- Inicio de la tramitación urbanística de la modificación del Plan General/2002 UCG-2 SVA (GASOLINERA AVDA. LUIS SUÑER).
  IDEA
 10. Exp. 24/19 Renovación del convenio entre Labora, Servicio Valenciano de Ocupación y Formación y el Ajuntament d’Alzira para la prestación conjunta de servicios de intermediación laboral por medio del servicio Punto Labora.
  SECRETARÍA
 11. Exp. 361/2019 (S-002/19). Ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de abril de 2019, sobre la designación de lugares para la colocación gratuita de carteles, pancartas y banderolas en postes y farolas, y locales para la realización gratuita de actos de campaña electoral. Elecciones Locales y Europeas 26-05-19.
 12. Exp. 2270/2015 (S-060/15). Contabilidad de la asignación económica de los grupos políticos municipales ejercicio 2019.
 13. Despacho extraordinario.
 14. Ruegos y preguntas.
  Atentamente, EL ALCALDE

Diego Gómez i Garcia

ACADEMIA DANIEL MATALLIN
TOTALZIRA WHASTASPP
TAXI VERO

dejanos tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies