Home AJUNTAMENT AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 11
AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 11

AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 11

0
0
BEBE AGUA
ESPAI TARONJA

En compliment del que es disposa en l’article 46.2.b) i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 79 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, vos convoque a la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament del pròxim dimarts dia 18 de juny a les 14 hores, per tractar el següent:

baner academia-DANIEL

ORDE DEL DIA

 1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió.
 2. Exp. S-70/19 (3800/2019). Proposta sobre el règim de sessions del Ple de l’Ajuntament.
 3. Exp. S-70/19 (3800/2019). Constitució dels grups polítics d’esta Corporació municipal i designació dels portaveus.
 4. Exp. 4113/2019. Proposta de l’Alcaldia sobre fixació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual o funcionaris d’ocupació.
 5. Exp. S-70/19 (3800/2019). Dació de compte de la resolució núm. 1465/2019 de l’Alcaldia, de 17 juny de 2019, sobre designació de membres de la Junta de Govern, a l’efecte del seu coneixement pel Ple de l’Ajuntament.
 6. Exp. S-70/19 (3800/2019). Dació de compte de la resolució núm. 1466/2019 de l’Alcaldia, de 17 juny de 2019, sobre nomenament de Tinents d’Alcalde, a l’efecte del seu coneixement pel Ple de l’Ajuntament.
 7. Exp. S-70/19 (3800/2019). Dació de compte de la resolució núm. 1467/2019 de l’Alcaldia, de 17 juny de 2019, sobre la delegació a efectuar per l’Alcaldia a les senyores i senyors Tinents d’Alcalde i regidores i regidors per a la celebració de matrimonis civils.
  Atentament,

Alzira, 17 de juny de 2019
L’ALCALDE

Diego Gómez i Garcia

baner Carniceria Jordan largo

PLENO NÚMERO 11

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.2.b) y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 79 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, le convoco a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento del próximo martes día 18 de junio a las 14 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

 1. Ratificación del carácter urgente de la sesión.
 2. Exp. S-70/19 (3800/2019). Propuesta sobre el régimen de sesions del Pleno de del Ayuntamiento.
 3. Exp. S-70/19 (3800/2019). Constitución de los grupos políticos de esta Corporación municipal y designación de los portavoces.
 4. Exp. 4113/2019. Propuesta de Alcaldia sobre fijación del número, características y retribuciones del personal eventual o funcionarios de empleo.
 5. Exp. S-70/19 (3800/2019). Dación de cuenta de la resolución núm. 1465/2019 de Alcaldía, de 17 junio de 2019, sobre designación de miembros de la Junta de Gobierno, al efecto de su conocimiento por el Pleno del Ayuntamiento.
 6. Exp. S-70/19 (3800/2019). Dación de cuenta de la resolució núm. 1466/2019 de Alcaldía, de 17 junio de 2019, sobre nombramiento de Tenientes de Alcalde, al efecto de su conocimiento por el Pleno del Ayuntamiento.
 7. Exp. S-70/19 (3800/2019). Dación de cuenta de la resolución núm. 1467/2019 de Alcaldía, de 17 junio de 2019, sobre la delegación a efectuar por la Alcaldía a las señoras y señores Tenientes de Alcalde y concejales para la celebración de matrimonios civiles.
  Atentamente,

Alzira, 17 de junio de 2019

EL ALCALDE

Diego Gómez i Garcia

baner DITREVI largo

dejanos tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies