Home AJUNTAMENT AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 12
AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 12

AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 12

0
0

En compliment del que es disposa en l’article 46 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 78.1 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, vos convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del pròxim dimecres dia 26 de juny a les 19 hores, per tractar el següent:

ORDE DEL DIA

 1. Lectura del manifest de condemna per les morts produïdes com a conseqüència de la violència de gènere.
 2. Exp. S-70/19 (3800/2019). Proposta sobre determinació del nombre, denominació, composició i matèries sotmeses a la seua competència de les Comissions Informatives municipals.
 3. Modificació de crèdits núm. 31/2019 per transferències de crèdits.
 4. Exp. 4113/2019. Proposta de l’alcaldia sobre fixació de retribucions i indemnitzacions a càrrecs públics.
 5. Exp. S-70/19 (3800/2019). Proposta de l’alcaldia sobre assignació mensual als grups polítics municipals.
 6. Despatx extraordinari.
 7. Precs i preguntes.
  Atentament,

L’ALCALDE.

BOMBERS/ campanya incendis habitatges

Diego Gómez i Garcia

PLENO NÚMERO 12

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 78.1 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, le convoco a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del próximo miércoles día 26 de junio a las 19 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

 1. Lectura del manifiesto de condena por las muertes producidas como consecuencia de la violencia de género.
 2. Exp. S-70/19 (3800/2019). Propuesta sobre determinación del número, denominación, composición y materias sometidas a su competencia de las Comisiones Informativas municipales.
 3. Modificación de créditos núm. 31/2019 por transferencies de créditos.
 4. Exp. 4113/2019. Propuesta de Alcaldia sobre fijación de retribuciones e indemnizaciones a cargos públicos.
 5. Exp. S-70/19 (3800/2019). Propuesta de Alcaldia sobre asignación mensual a los grupos políticos municipales.
 6. Despacho extraordinario.
 7. Ruegos y preguntas.
  Atentamente
 8. EL ALCALDE

Diego Gómez i Garcia

baner Carniceria Jordan largo

dejanos tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies