Home AJUNTAMENT AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 13
AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 13

AJUNTAMENT/ PLE NÚMERO 13

0
0
BEBE AGUA
ESPAI TARONJA

PLE NÚMERO 13

En compliment del que es disposa en l’article 46 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 78.1 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, vos convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del pròxim dimecres dia 17 de juliol a les 19 hores, per tractar el següent:

baner Carniceria Jordan largo

ORDE DEL DIA

 1. Lectura del manifest de condemna per les morts produïdes com a conseqüència de la violència de gènere.
 2. Lectura i aprovació dels esborranys de les actes anteriors del dies 15, 18 i 26 de juny de 2019.
 3. Dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària.
  CONTRACTACIÓ
 4. Exp. 4703/16. Ratificació del Decret núm.1350/19, de 4 de juny, de requeriment a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas SA, perquè continue amb la gestió del servici integral de neteja urbana d’Alzira.
 5. Exp. 374/19. Recurs de reposició interposat per Unión Deportiva Alzira contra l’acord d’adjudicació del contracte de l’explotació del bar del Camp d’Esports de Venècia, de propietat municipal.
  CULTURA
 6. Exp. 5350/2017.- Designació del/de la regidor/a representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar Municipal.
 7. Exp. 4596/2019.- Nomenament del/de la regidor/a de l’equip de govern i del/de la regidor/a de l’oposició en el Consell Local de Participació Infantil.
 8. Exp. 4600/2019.- Designació del/de la regidor/a de l’equip de govern i del/de la regidor/a de l’oposició que formaran part com a membres de la Comissió de Toponímia Local d’Alzira.
 9. Exp. 4302/2019.- Dació de compte del Decret núm. 1528/2019, de data 28-06-2019, referent a l’accés lliure de la gent major, embarassades i xiquets davant l’onada de calor, a la piscina descoberta.
  FUNCIÓ PÚBLICA
 10. Exp. 4113/2019. Dació de compte dels decrets d’Alcaldia números 1627 i 1629, de 5 de juliol, i del Decret d’Alcaldia número 1631, de 8 de juliol, sobre assignació de dedicacions i distribució horària de regidors durant el mandat 2019-2023.
 11. Exp. 4113/2019. Dació de compte del Decret d’Alcaldia número 1628, de 5 de juliol, pel qual es nomena personal eventual per a la legislatura 2019-2023.
 12. Exp. 4113/2019.- Proposta de composició dels membres corporatius en els diferents òrgans de representació i participació del personal en relació al resultat de les eleccions municipals de 26-05-2019 (mandat 2019-2023) i eleccions sindicals de 19-12-2018.
  GESTIÓ DEL TERRITORI
 13. Exp. 1872/09-Medi Ambient.- Delegació de la representació de l’Ajuntament d’Alzira en la Comunitat d’Usuaris d’Abocaments Barraca d’Aigües Vives.
 14. Exp. 1079/09-Medi Ambient.- Delegació de la representació de l’Ajuntament d’Alzira en la Comunitat d’Usuaris d’Abocaments Ribera Alta-1.
 15. Exp. 2705/15-Medi Ambient.- Delegació de la representació de l’Ajuntament d’Alzira en la Comunitat d’Usuaris d’Abocaments el Pla-Guadassuar.
 16. Exp. 4610/19-Medi Ambient.- Proposta de l’Alcaldia sobre declaració d’emergència climàtica.
 17. Exp. 2321/17.- Assumpció de la titularitat, manteniment, conservació i, si escau, explotació dels serveis i elements urbans inclosos en l’obra Condicionament de la travessia del Polígon Industrial Carretera d’Albalat (Alzira) fase I, executada per la Diputació de València.
 18. Exp. 3852/18.- Dació compte de l’Homologació del Pla Territorial Municipal davant d’Emergències d’Alzira per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.
 19. Exp. 3310/19.- Donar conformitat i exposició pública del Projecte d’obres de captació dels barrancs del Respirall, Fosc, García María i Camí de l’Arena.
  IDEA
 20. Designació dels vocals membres del ple de la corporació com a representants en el Consell Econòmic i Social.
 21. Designació dels vocals membres del ple de la corporació com a representants en el Consell Assessor de Comerç.
  INTERVENCIÓ
 22. Exp. 2018-147. Aprovació del compte general de l’exercici 2018.
  POLICIA LOCAL
 23. Moció presentada per Miguel Vidal Llopis, portaveu del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) a l’Ajuntament d’Alzira, per a la creació d’una Unitat Especialitzada en Violència de Gènere per a la Policia Local.
  SECRETARIA
 24. Exp. S-070/19 (3800/2019). Escrits dels grups polítics municipals sobre designació dels membres de les comissions informatives municipals.
 25. Exp. S-085/81. Nomenament de representants en el Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València.
 26. Exp. S-075/14 (1892/2019). Designació de representants en l’Associació Xarxa INNPULSO-Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació.
 27. Exp. P-156/18 (129/2019).- Dació de compte de la resolució de la Generalitat Valenciana per la qual s’accepta la cessió gratuïta de la parcel•la de 2.503 m2 sítia a l’av. Lluís Suñer, destinada a zona d’aparcaments del Palau de Justícia.
 28. Exp. P-043/19.- Desestimació de l’escrit de Plantanova SL, i en la seua representació, José-Vicente Úbeda Fernández, en què s’oposa a l’ocupació d’un tram dels terrenys municipals de l’antiga via de ferrocarril Carcaixent-Dénia i sol•licita l’atorgament de l’escriptura de compravenda.
 29. Exp. P-043/19.- Recuperació del domini públic municipal corresponent a una part de l’antiga via de ferrocarril de FEVE ocupat per Plantanova SL.
  SERVEIS PÚBLICS
 30. Sol•licitud a la Mancomunitat de la Ribera per a crear el servei de subministrament d’aigua en alta als ajuntaments d’Alzira, la Barraca d’Aigües Vives i de Carcaixent.
  SERVEIS SOCIALS
 31. Exp 4578/2019.- Designació del/de la regidor/a de l’oposició membre del Consell Municipal d’Acció Social i Salut.
 32. Exp 4619/2019.- Compromisos adquirits per este Ajuntament amb la seua adhesió a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València en el context del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.
 33. Exp 4624/2019.- Dació de compte de la Declaració Institucional de la Diputació Provincial de València amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ 28 de juny.
 34. Despatx extraordinari.
 35. Precs i preguntes.

Atentament,

Alzira, 12 de juliol de 2019

L’ALCALDE

Diego Gómez i Garcia

baner academia-DANIEL

PLENO NÚMERO 13

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 78.1 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, le convoco a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del próximo miércoles día 17 de julio a las 19 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

 1. Lectura del manifiesto de condena por las muertes producidas como consecuencia de la violencia de género.
 2. Lectura y aprobación de los borradores de las actas anteriores de los días 15, 18 y 26 de junio de 2019.
 3. Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local y de los decretos de la Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria.
  CONTRATACIÓN
 4. Exp. 4703/16. Ratificación del Decreto nº 1350/19, de 4 de junio, de requerimiento a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas S.A., para que continúe con la gestión del servicio integral de limpieza urbana de Alzira.
 5. Exp. 374/19. Recurso de reposición interpuesto por Unión Deportiva Alzira contra el acuerdo de adjudicación del contrato de la explotación del bar del Campo de Deportes de Venecia, de propiedad municipal.
  CULTURA
 6. Exp. 5350/2017.- Designación del/de la concejal representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar Municipal.
 7. Exp. 4596/2019.- Nombramiento del/de la concejal del equipo de gobierno y del/de la concejal de la oposición en el Consejo Local de Participación Infantil.
 8. Exp. 4600/2019.- Designación del/de la concejal del equipo de gobierno y del/de la concejal de la oposición que formarán parte como miembros de la Comisión de Toponimia Local de Alzira.
 9. Exp. 4302/2019.- Dación de cuenta del Decreto nº 1528/2019, de fecha 28-06-2019, referente al acceso libre de la gente mayor, embarazadas y niños ante la ola de calor, en la piscina descubierta.
  FUNCIÓN PÚBLICA
 10. Exp. 4113/2019. Dación de cuenta de los decretos de Alcaldía números 1627 y 1629, de 5 de julio, y del Decreto de Alcaldía número 1631, de 8 de julio, sobre asignación de dedicaciones y distribución horaria de concejales durante el mandato 2019-2023.
 11. Exp. 4113/2019. Dación de cuenta del Decreto de Alcaldía número 1628, de 5 de julio, por el que se nombra personal eventual para la legislatura 2019-2023.
 12. Exp. 4113/2019.- Propuesta de composición de los miembros corporativos en los diferentes órganos de representación y participación del personal en relación al resultado de las elecciones municipales de 26-05-2019 (mandato 2019-2023) y elecciones sindicales de 19-12-2018.
  GESTIÓN DEL TERRITORIO
 13. Exp. 1872/09-Medio Ambiente.- Delegación de la representación de l’Ajuntament d’Alzira en la Comunidad de Usuarios de Vertidos Barraca de Aguas Vivas.
 14. Exp. 1079/09-Medio Ambiente.- Delegación de la representación del Ajuntament d’Alzira en la Comunidad de Usuarios de Vertidos Ribera Alta-1.
 15. Exp. 2705/15-Medio Ambiente.- Delegación de la representación de l’Ajuntament d’Alzira en la Comunidad de Usuarios de Vertidos el Pla-Guadassuar.
 16. Exp. 4610/19-Medio Ambiente.- Propuesta de la Alcaldía sobre declaración de emergencia climática.
 17. Exp. 2321/17.- Asunción de la titularidad, mantenimiento, conservación y, si procede, explotación de los servicios y elementos urbanos incluidos en lo obra Acondicionamiento de la travesía del Polígono Industrial Carretera de Albalat (Alzira) fase I, ejecutada por la Diputación de Valencia.
 18. Exp. 3852/18.- Dación cuenta de la Homologación del Plan Territorial Municipal ante Emergencias de Alzira por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Valenciana.
 19. Exp. 3310/19.- Dar conformidad y exposición pública del Proyecto de obras de captación de los barrancos del Respirall, Fosc, García María y Camino de la Arena.
  IDEA
 20. Designación de los vocales miembros del Pleno de la corporación como representantes en el Consejo Económico y Social.
 21. Designación de los vocales miembros del Pleno de la corporación como representantes en el Consejo Asesor de Comercio.
  INTERVENCIÓN
 22. Exp. 2018-147. Aprobación de la cuenta general del ejercicio 2018.
  POLICÍA LOCAL
 23. Moción presentada por Miguel Vidal Llopis, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ajuntament d’Alzira, para la creación de una Unidad Especializada en Violencia de Género para la Policía Local.
  SECRETARÍA
 24. Exp. S-070/19 (3800/2019). Escritos de los grupos políticos municipales sobre designación de los miembros de las comisiones informativas municipales.
 25. Exp. S-085/81. Nombramiento de representantes en el Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia.
 26. Exp. S-075/14 (1892/2019). Designación de representantes en la Asociación Red INNPULSO-Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación.
 27. Exp. P-156/18 (129/2019).- Dación de cuenta de la resolución de la Generalitat Valenciana por la que se acepta la cesión gratuita de la parcela de 2.503 m2 sita en la Av. Luís Suñer, destinada a zona de aparcamientos del Palacio de Justicia.
 28. Exp. P-043/19.- Desestimación del escrito de Plantanova S.L., y en su representación, José-Vicente Úbeda Fernández, oponiéndose a la ocupación de un tramo de los terrenos municipales de la antigua vía de ferrocarril Carcaixent-Dénia y solicitando el otorgamiento de la escritura de compraventa.
 29. Exp. P-043/19.- Recuperación del dominio público municipal correspondiente a una parte de la antigua vía de ferrocarril de FEVE ocupado por Plantanova S.L.
  SERVICIOS PÚBLICOS
 30. Solicitud a la Mancomunitat de la Ribera para crear el Servicio del suministro de agua en alta a los ayuntamientos de Alzira, la Barraca d’Aigües Vives y de Carcaixent.
  SERVICIOS SOCIALES
 31. Exp. 4578/2019.- Designación del/de la concejal de la oposición miembro del Consejo Municipal de Acción Social y Salud.
 32. Exp. 4619/2019.- Compromisos adquiridos por este Ayuntamiento con su adhesión a la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género de la Diputación de Valencia en el contexto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
 33. Exp. 4624/2019.- Dación de cuenta de la Declaración Institucional de la Diputación Provincial de Valencia con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ 28 de junio.
 34. Despacho extraordinario.
 35. Ruegos y preguntas. Atentamente,

Alzira, 12 de julio de 2019

EL ALCALDE

Diego Gómez i Garcia

BANER -FEM ESPORT-

dejanos tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies