Home COMARCAL RIBERA ALTA ALZIRA POLITICA/ ALZIRA PLE NÚMERO 5
POLITICA/ ALZIRA PLE NÚMERO 5

POLITICA/ ALZIRA PLE NÚMERO 5

0
0

Ordre del dia Ple ordinari 30 de juny de 2020

En compliment del que es disposa en l’article 46 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 78.1 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, vos convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que se celebrarà de forma telemàtica d’acord amb el que estableix l’article 46.3 de la referida Llei 7/1985, el pròxim dimarts dia 30 de juny de 2020, a les 19 hores, per tractar el següent:
ORDE DEL DIA

anigifANUNCIATE TOTALZIRA
 • Ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 974/2020, de 25 de juny, de modificació del dia de celebració de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament i de la sessió única de la Comissió Informativa corresponents al mes de juny de 2020.
 • Lectura del manifest de condemna per les morts produïdes com a conseqüència de la violència de gènere.
 • Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta anterior del dia 27 de mayo de 2020.
 • Dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària.

 • CONTRACTACIÓ
 • Exp. 374/2019. Devolució de la part proporcional del preu del contracte de l’explotació del bar del Camp d’Esports de Venècia de propietat municipal.
 • CULTURA
 • Exp. 2574/2020. Conveni de col·laboració entre els ajuntaments d’Alzira, Benifaió, Carcaixent, Càrcer, la Pobla Llarga i Monserrat, en matèria de dinamització juvenil i temps lliure.
 • Exp. 2950/2020. Moció del grup polític municipal del Partit Popular sobre el respecte a les ensenyances d’Educació Física.
 • Exp. 2951/2020. Moció del grup polític municipal del Partit Popular sobre compensació al professorat pel treball realitzat en les proves de la PAU.
 • Exp. 2953/2020. Moció del grup polític municipal de Vox en defensa del col·lectiu de firaires.
 • Exp. 2954/2020. Moció del grup polític municipal de Ciudadanos sobre la celebració de l’escoleta d’estiu.
 • Exp. 2955/2020. Moció del grup polític municipal del Partit Popular per a posar en marxa el Programa “Viu l’Estiu 2020” a Alzira.

 • GESTIÓ DEL TERRITORI
 • Exp. 2879/20. Sol·licitud d’ajudes finançades pel FEADER per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible, PDR 2014-2020.
 • Exp. 2941/20. Moció del grup polític municipal del Partit Popular sobre donar suport a la declaració institucional de la Diputació de València en defensa de l’agricultura.
 • Exp. 2967/20. Moció del grup polític municipal del Partit Popular sobre realització del Pla director per a l’ús de la bicicleta a Alzira.
  IDEA
 • Exp. 2925/2020. Dació de compte de l’acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 23 de juny de 2020, sobre aprovació de les bases per a la realització del Pla d’Ocupació Social per a Alzira, modalitat Qualificats.

 • INTERVENCIÓ
 • Exp. 2020-58. (2362/2020). Dació de compte del Decret d’Alcaldia número 841, de 29 de maig de 2020, pel qual s’aprova el pla pressupostari a mitjan termini 2021-2023.
 • Exp. 2020-89. (2378/2020). Dació de compte de l’informe resum de control intern dels exercicis 2018 i 2019.
 • Exp. 2930/2020. Moció del grup polític municipal de Vox, de data 4 de juny de 2020, sobre baixada d’impostos de titularitat municipal.
 • Exp. 2020-22-1100. (2991/2020). Modificació de crèdits número 22/20 del Pressupost General, per transferències de crèdits

 • SANITAT
 • Exp. 2841/2020. Moció del grup polític municipal de Vox, de data 16 de juny de 2020, sobre la realització de test de la COVID-19 a tota la població d’Alzira
 • Exp. 2916/2020. Moció del grup polític municipal del Ciudadanos, de data 19 de juny de 2020, per a la protecció de nius de oronetes, falciots i avions i prevenció ètica de superpoblació de coloms a Alzira.
 • Exp. 3002/2020. Moció dels grups polítics municipals de Compromís i PSOE, de data 23 de juny de 2020, sobre suport a l’atenció primària i la salut pública.
 • SECRETARIA
 • Exp. 2519/2020 (P-062/20).- Dació de compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 09-06-20, pel qual s’aprova el Conveni amb la mercantil VERCHITA, S.L. sobre cessió de terrenys per a vials a favor d’este Ajuntament, es col·labora en la tramitació de l’expedient d’ús de reg en benefici d’esta mercantil i s’atorga concessió demanial de determinats béns de domini públic de la finca d’Aigües Potables.
 • Exp. 1892/2019 (S-075/14). Proposta de l’Alcaldia sobre declaració institucional per a l’impuls i promoció de les polítiques públiques d’innovació com a ferramentes clau per a pal·liar els efectes de la Covid-19 en les ciutats.

 • SERVEIS SOCIALS
 • Exp. 2868/2020. Moció dels grups polítics municipals Compromís i PSOE pel 28 de juny, Dia Internacional de l’orgull LGTB+.
 • Exp 2867/2020. Moció del Grup polític municipal Vox en defensa dels drets dels majors i en contra del maltractament i l’abús.
 • Exp. 3001/2020. Moció dels grups polítics municipal de Compromís i PSOE, de data 23 de juny de 2020, sobre cogestió de l’Ingrés Mínim Vital.
 • Exp. 2667/2020. Dació de compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de juny de 2020, sobre programa nutricional i d’atenció a necessitats bàsiques d’alimentació en la població infantil en situació de vulnerabilitat Som Alzira.
 • Despatx extraordinari.
 • Precs i preguntes.

ALZISAN Ecologico y tradicional

dejanos tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *