Home ACTUALITAT POLÍTICA/ Alzira pleno Nº 1 para el 29 de enero 2020
POLÍTICA/ Alzira pleno Nº 1 para el 29 de enero 2020

POLÍTICA/ Alzira pleno Nº 1 para el 29 de enero 2020

0
0
BEBE AGUA
ESPAI TARONJA
PLE NÚMERO 1
En compliment del que es disposa en l’article 46 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 78.1 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, vos convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del pròxim dimecres dia 29 de gener a les 19 hores, per tractar el següent:

PLENO NÚMERO 1
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 y concordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 78.1 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, le convoco a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del próximo PLE día 29 de PLE a las 19 horas, para tratar el siguiente:

ORDE DEL DIA
ORDEN DEL DÍA
Lectura del manifest de condemna per les morts produïdes com a conseqüència de la violència de gènere. Lectura del manifiesto de condena por las muertes producidas como consecuencia de la violencia de género.
Lectura i aprovació dels esborranys de les actes anteriors del dies 27 de novembre, 18 i 30 de desembre de 2019. Lectura y aprobación de los borradores de las actas anteriores de los días 27 de noviembre, 18 y 30 de diciembre de 2019.
Dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària. Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local y de los decretos de la Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria.
FUNCIÓ PÚBLICA FUNCIÓN PÚBLICA
Exp. 7413/2019. Modificacions en la plantilla i relació de llocs de treball amb motiu de l’aprovació del Pressupost general per a l’exercici 2020. Exp. 7413/2019. Modificaciones en la plantilla y relación de puestos de trabajo con motivo de la aprobación del Presupuesto general para el ejercicio 2020.
INTERVENCIÓ INTERVENCIÓN
Exp. 2020-1. Aprovació inicial del Pressupost general de l’Ajuntament d’Alzira per a l’exercici 2020. Exp. 2020-1. Aprobación inicial del Presupuesto general del Ajuntament d’Alzira para el ejercicio 2020.
Exp. 1995-29. Ampliació del període de carència i moratòria de deutes per institucions sanitàries concedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social a l’Ajuntament d’Alzira. Exp. 1995-29. Ampliación del período de carencia y moratoria de deudas por instituciones sanitarias concedida por la Tesorería General de la Seguridad Social al Ajuntament d’Alzira.
CULTURA CULTURA
Exp. 5836/2019.- Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Alzira. Exp. 5836/2019.- Resolución de las alegaciones presentadas y aprobación definitiva de la Ordenanza General de Subvenciones del Ajuntament d’Alzira.
Exp. 470/2020.- Moció del grup polític municipal de Vox sobre atenció a través de missatges d’Instagram per a les víctimes d’assetjament escolar o ciberbullying en el municipi d’Alzira. Exp. 470/2020.- Moción del grupo político municipal de Vox sobre atención a través de mensajes de Instagram para las víctimas de acoso escolar o ciberbullyingen el municipio de Alzira.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Exp. 4847/2019. Nomenament de nous membres del Consell de Participació Ciutadana. Exp. 4847/2019. Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana.
SANITAT SANIDAD
Exp. 4495/18.- Modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alzira i l’Associació Protectora d’Animals LACUA. Exp. 4495/18.- Modificación del convenio de colaboración entre el Ajuntament d’Alzira y la Asociación Protectora de animales LACUA.
secretarIa secretarÍa
Exp. 3800/2019 (S-070/19). Recurs potestatiu de reposició interposat per Miguel Rodríguez Belda contra l’acord del Ple sobre comptabilitat de l’assignació econòmica dels grups polítics municipals. Exp. 3800/2019 (S-070/19). Recurso potestativo de reposición interpuesto por Miguel Rodríguez Belda contra el acuerdo del Pleno sobre contabilidad de la asignación económica de los grupos políticos municipales.
SERVEIS PÚBLICS SERVICIOS PÚBLICOS
Moció presentada pel grup polític municipal del PP sobre el sisé aniversari de la inauguració de la potabilitzadora. Moción presentada por el grupo político municipal PP sobre el sexto aniversario de la inauguración de la potabilizadora.
Moció presentada pel grup polític municipal de Ciudadanos sobre la implantació de màquines de reciclatge amb incentius. Moción presentada por el grupo político municipal de Ciudadanos sobre la implantación de máquinas de reciclaje con incentivos.
Despatx extraordinari. Despacho extraordinario.
Precs i preguntes. Ruegos y preguntas.
Atentament,
Alzira, 24 de gener de 2020
Atentamente,
Alzira, 24 de enero de 2020

dejanos tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies