Home AJUNTAMENT ACTUALITAT/ Nous epígrafs per a ajudes «Resistir» per a autònoms i micro empreses
ACTUALITAT/ Nous epígrafs per a ajudes «Resistir» per a autònoms i micro empreses

ACTUALITAT/ Nous epígrafs per a ajudes «Resistir» per a autònoms i micro empreses

0
0

Alzira presenta la tercera fase de les ajudes del Pla Resistir per autònoms micro empreses

  • El import que es destinarà a la tercera fase és de 353.314 euros.

La comissió del Pla Resistir ha elaborat les bases d’esta tercera convocatòria en la qual s’han inclòs noves activitats entre les permeses al Real Decret-Llei 5/2021 de 12 de març.

Del 3 al 14 de maig es podran presentar les sol·licituds per la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alzira, a la qual es podrà accedir en l’adreça electrònica següent: https://sedeelectronica.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/seu-electronica

ALZISAN Ecologico y tradicional

CNAE INCLOSOS

CNAE
Epígraf IAE
1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes
E474.2 Impressió de premsa diària per qualsevol procediment
1812 Altres activitats d’impressió
E436.3 Tèxtils estampats
E473.4 Fabricació d’articles de decoració i d’ús domèstic de paper i cartró
E473.9 Fabricació d’altres manipulats de paper i cartó no compresos en altres parts
E474 Arts gràfiques (impressió gràfica)
E474.1 Impressió de textos o imatges per qualsevol procediment o sistema
E474.3 Reproducció de textos o imatges per procediments tals com multicopistes, fotocòpies per procediments fotogràfics i electrostàtics, sistemes de reproducció de plànols, etc.
P322 Tècnics en arts gràfiques
1813 Serveis de preimpressió i preparació de suports
E475 Activitats annexes a les arts gràfiques
1814 Enquadernació i serveis relacionats amb la mateixa
E475 Activitats annexes a les arts gràfiques
4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats
E651 Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pells i articles de cuir
E651.1 Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la llar, estores i similars i articles de tapisseria
4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats
E659.4 Comerç al detall de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori i articles de dibuix i belles arts
E675 Serveis en quioscos, casetes, barraques o altres locals anàlegs, situats en mercats o places d’abast, a l’aire lliure en la via pública o jardins
4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats
E651.2 Comerç al detall de tota classe de peces per al vestit i pentinat
E651.3 Comerç al detall de llenceria i corseteria
E651.4 Comerç al detall d’articles de merceria i paqueteria
E651.5 Comerç al detall de peces especials
E651.7 Comerç al detall de confeccions de pelleteria
4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats
E651 Comerç al detall de productes tèxtils, confecció, calçat, pells i articles de cuir
E651.6 Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general
4939 Tipus de transport terrestre de passatgers no comprés en altres parts
E721 Transport de viatgers
E721.3 Transport de viatgers per carretera
5813 Edició de periòdics
E476.2 Edició de periòdics i revistes
9523 Reparació de calçat i articles tèxtils i de pell
E691.9 Reparació d’altres bens de consum no compresos en altres parts
E699 Altres reparacions no compreses en altres parts

PLA RESISTIR

Les ajudes de Pla Resistir Ajuntaments, són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públics o privats nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat, dirigides a cobrir despeses corrents des d’abril de 2020, tenen una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores i d’una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes.

Els interessats poden consultar les bases completes ací

http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/es/noticias/204-ajuntament-d-alziraa/12775-ajudes-autonoms

           

dejanos tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *