Home AJUNTAMENT POLITICA/ Orden del dia para el pleno d’Ajuntament Alzira
POLITICA/ Orden del dia para el pleno d’Ajuntament Alzira

POLITICA/ Orden del dia para el pleno d’Ajuntament Alzira

0
0
PLE NÚMERO 2
En compliment del que es disposa en l’article 46 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 78.1 i concordants del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, vos convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que se celebrarà de forma telemàtica d’acord amb el que establix l’article 46.3 de la referida Llei 7/1985, el pròxim dimecres dia 24 de febrer de 2021, a les 19 hores, per tractar el següent:
PLENO NÚMERO 2
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 78.1 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, le convoco a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, que se celebrará de forma telemática de acuerdo con lo que establece el artículo 46.3 de la referida Ley 7/1985, el próximo miércoles día 24 de febrero de 2021, a las 19 horas, para tratar el siguiente:
ORDE DEL DIA ORDEN DEL DÍA
Lectura del manifest de condemna per les morts produïdes com a conseqüència de la violència de gènere. Lectura del manifiesto de condena por las muertes producidas como consecuencia de la violencia de género.
Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta anterior del dia 27 de gener de 2021. Lectura y aprobación del borrador del acta anterior del día 27 de enero de 2021.
Dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària. Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local y de los decretos de la Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria.
cultura cultura
Exp. 1129/2021. Moció del grup polític municipal del Partit Popular perquè l’Ajuntament d’Alzira assumisca les despeses d’escolarització dels xiquets nascuts l’any 2019. Exp. 1129/2021. Moción del grupo político municipal del Partido Popular para que el Ajuntament d’Alzira asuma los gastos de escolarización de los niños nacidos el año 2019.


Exp. 1132/2021. Moció del grup polític municipal Ciudadanos perquè es convoque la concessió d’ajudes econòmiques urgents per a la promoció econòmica del sector comercial relacionat amb la festivitat de les Falles i Setmana Santa.

Exp. 1133/2021. Moció del grup polític municipal Ciudadanos per al suport a les instal·lacions esportives.
Exp. 1132/2021. Moción del grupo político municipal Ciudadanos para que se convoque la concesión de ayudas económicas urgentes para la promoción económica del sector comercial relacionado con la festividad de las Fallas y Semana Santa.
Exp. 1133/2021. Moción del grupo político municipal Ciudadanos para el apoyo a las instalaciones deportivas.
gestió del territori gestión del territorio
Exp. 399/2015. Compliment de la sentència 126/2017, de 19 d’abril, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de València, recaiguda en el procediment ordinari 53/2015, interposat per Urbanitzadora Cuatre Carreres, SL contra l’acord del Ple de 26 de novembre de 2014. Exp. 399/2015. Cumplimiento de la sentencia 126/2017, de 19 de abril, del Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 4 de Valencia, recaída en el procedimiento ordinario 53/2015, interpuesto por Urbanizadora Cuatre Carreres, SL contra el acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2014.
Exp. 2795/2018. Declaració de caducitat del procediment d’aprovació del Programa d’Actuació Integrada del Polígon Industrial carretera d’Albalat exposat al públic per acord del Ple de 6 de desembre de 2010. Exp. 2795/2018. Declaración de caducidad del procedimiento de aprobación del Programa de Actuación Integrada del Polígono Industrial carretera de Albalat expuesto al público por acuerdo del Pleno de 6 de diciembre de 2010.
Exp. 7021/2019. Exposició pública de la Modificació Puntual del Pla General/2002 ARI-93/ARI-01-Polígon Industrial carretera d’Albalat. Exp. 7021/2019. Exposición pública de la Modificación Puntual del Plan General/2002 ARI-93/ARI-01-Polígono Industrial carretera de Albalat.
Exp. 73/2021 i 470/2021. Ratificació del decret núm. 210/2021 de data 27 de gener de 2021, pel qual se sol·licita subvenció a l’IVACE per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics (exercici 2021). Exp. 73/2021 y 470/2021. Ratificación del decreto núm. 210/2021 de fecha 27 de enero de 2021, por el cual se solicita subvención al IVACE para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos (ejercicio 2021).
Exp. 183/2021. Desestimació de la reclamació per enriquiment injust interposada per la mercantil Ecovi SA, contra l’Ajuntament d’Alzira, amb motiu de la urbanització del sector PPR12 El Racó. Exp. 183/2021. Desestimación de la reclamación por enriquecimiento injusto interpuesta por la mercantil Ecovi SA, contra el Ajuntament d’Alzira, con motivo de la urbanización del sector PPR12 El Racó.
intervenció intervención
Exp. 2020-44. SIGA 2080/2020. Dació de compte de la informació remesa al Ministeri d’Hisenda corresponent al quart trimestre de 2020. Exp. 2020-44. SIGA 2080/2020. Dación de cuenta de la información remitida al Ministerio de Hacienda correspondiente al cuarto trimestre de 2020.
Exp. 2020-131. SIGA 899/2021. Dació de compte del Decret d’Alcaldia número 331, de 10 de febrer de 2021, pel qual es liquida el pressupost general de l’exercici 2020. Exp. 2020-131. SIGA 899/2021. Dación de cuenta del Decreto de Alcaldía número 331, de 10 de febrero de 2021, por el que se liquida el presupuesto general del ejercicio 2020.
Exp. 2021-7-1100. SIGA 939/2021. Dació de compte del Decret d’Alcaldia número 355, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’incorpora al pressupost general de 2021 el romanent de crèdit de l’exercici 2020 corresponent a gastos amb finançament afectat i a gastos finançats amb compromisos d’ingrés ferms. Exp. 2021-7-1100. SIGA 939/2021. Dación de cuenta del Decreto de Alcaldía número 355, de 12 de febrero de 2021, por el que se incorpora al presupuesto general de 2021 el remanente de crédito del ejercicio 2020 correspondiente a gastos con financiación afectada y a gastos financiados con compromisos firmes de ingresos.
Exp. 2021-8-1100. SIGA 941/2021. Dació de compte del Decret d’Alcaldia número 356, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’incorporen al pressupost general de l’exercici 2021 els romanents de crèdit de l’exercici 2020 amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Exp. 2021-8-1100. SIGA 941/2021. Dación de cuenta del Decreto de Alcaldía número 356, de 12 de febrero de 2021, por el que se incorporan al presupuesto general del ejercicio 2021 los remanentes de crédito del ejercicio 2020 con cargo al remanente líquido de tesorería.
Exp. 2021-17. SIGA 640/2021. Dació de compte del Pla Anual de Control Financer 2020. Exp. 2021-17. SIGA 640/2021. Dación de cuenta del Pla Anual de Control Financiero 2020.
Exp. 2021-8. SIGA 393/2021. Moció del grup municipal del Partit Popular sobre bonificació de l’impost sobre béns immobles per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric. Exp. 2021-8. SIGA 393/2021. Moción del grupo municipal del Partido Popular sobre bonificación del Impuesto sobre bienes inmuebles para la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico.
Exp. 2021-28. SIGA 1124/2021. Moció del grup municipal Ciudadanos perquè s’adopten les mesures necessàries perquè la reforma de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys urbans. Exp. 2021-28. SIGA 1124/2021. Moción del grupo municipal Ciudadanos para que se adopten las medidas necesarias para la reforma del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos.
Exp. 1174/2021. Modificació de crèdits número 14/2021 del pressupost general, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Exp. 1174/2021. Modificación de créditos número 14/2021 del presupuesto general, por créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
sanitat sanidad
Exp. 802/21. Moció dels grups polítics municipals Compromís i PSPV-PSOE per oferir a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública els locals necessaris per a administrar la vacuna contra la Covid-19. Exp. 802/21. Moción de los grupos políticos municipales Compromís y PSPV-PSOE para ofrecer a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública los locales necesarios para administrar la vacuna contra la Covid-19.
Exp. 798/21. Moció del grup polític municipal Ciudadanos per a la realització de cribratges selectius mitjançant test d’antígens. Exp. 798/21. Moción del grupo político municipal Ciudadanos para la realización de cribados selectivos mediante test de antígenos.
Exp. 807/21. Moció grup polític municipal Vox sobre la vacunació. Exp. 807/21. Moción del grupo político municipal Vox sobre la vacunación.
secretaria secretaría
Exp. 1130/2021 (S-022/21). Moció del grup polític municipal Vox sobre banderes a mitja asta i un minut de silenci a l’inici dels plenaris per les víctimes de la Covid-19. Exp. 1130/2021 (S-022/21). Moción del grupo político municipal Vox sobre banderas a media asta y un minuto de silencio al inicio de los plenos por las víctimas de la Covid-19.
Exp. 1140/2021 (S-023/21). Moció del grup polític municipal Vox sobre la convivència democràtica. Exp. 1140/2021 (S-023/21). Moción del grupo político municipal Vox sobre la convivencia democrática.
Exp. 1141/2021 (S-024/21). Moció del grup polític municipal del Partit Popular sobre la base de l’exèrcit de terra en la Garrofera d’Alzira. Exp. 1141/2021 (S-024/21). Moción del grupo político municipal del Partido Popular sobre la base del ejército de tierra en la Garrofera de Alzira.
serveis socials servicios sociales
Exp. 1034/2021. Modificació del contracte d’arrendament de locals comercials de la plaça de la Ribera i del carrer Sueca. Exp 1034/2021. Modificación del contrato de arrendamiento de locales comerciales de la Plaza de la Ribera y de la calle Sueca.
Exp. 920/2021.- Moció dels grups polítics municipals de Compromís i PSOE sobre el dia 8 de març. Exp. 920/2021.- Moción de los grupos políticos municipales de Compromís y PSOE sobre el día 8 de marzo.
Exp. 1131/2021.- Moció del grup polític municipal del Partit Popular sobre creació d’un observatori sociològic de gènere en la ciutat d’Alzira. Exp. 1131/2021.- Moción del grupo político municipal del Partido Popular sobre creación de un observatorio sociológico de género en la ciudad de Alzira.
tresoreria tesorería
Exp. 2071/2020. Dació de compte de l’informe de Tresoreria sobre morositat i període mitjà de pagament del quart trimestre de 2020. SIGA 2071/2020. Dación de cuenta del informe de Tesorería sobre morosidad y período medio de pago del cuarto trimestre de 2020.
Despatx extraordinari. Despacho extraordinario.
Precs i preguntes. Ruegos y preguntas.
           

dejanos tu comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *